Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement zoals geldend vanaf de Algemene Ledenvergadering 2014:

 

ALGEMEEN
Art 1. Tenminste één bestuurslid is lid van de redactie van het verenigingsorgaan.

 

LEDEN
Art 2. De leden, alsmede de aspirant-leden en de partner-leden dragen er zorg voor dat ze digitaal omtrent Verenigingszaken geïnformeerd kunnen worden.

Art 3. De leden , alsmede de aspirant-leden en de partner-leden dragen er zorg voor dat het bestuur bekend is met het adres waar de contributie geïnd kan worden.

Art 4. Alvorens het bestuur tot royement van een lid casu quo partner-lid wegens achterstand in de betaling van de contributie kan overgaan, krijgt het betreffende lid een laatste schriftelijk verzoek tot aanzuivering van de achterstand binnen twee (2) maanden na dagtekening van het bedoelde verzoek.

Art 5. Tegen een besluit tot royement van een lid, partner-lid en aspirant-lid door het bestuur wegens het ernstige schade toebrengen of dreigen toe te brengen aan het verenigingsbelang, staat voor betrokkene beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. Hij dient zijn voornemen hiertoe, binnen een maand na ontvangst van het bericht inhoudende opzegging van het lidmaatschap, aan het bestuur schriftelijk kenbaar te maken met vermelding van zijn grieven tegen dit besluit.

 

BESTUUR
Art 6. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij ontstentenis wordt hij door de vice-voorzitter vervangen.
De secretaris voert in principe alle correspondentie, draagt zorg voor het archief, houdt het ledenregister bij en brengt een jaarverslag uit op de algemene ledenvergaderingen.
De penningmeester zorgt voor een behoorlijke boekhouding van de geldmiddelen, factureert de contributie en brengt een jaarverslag uit op de algemene ledenvergadering.

Art 7. De kandidaatstelling van bestuursleden, voortkomende uit de leden van de vereniging, geschiedt door het bestuur, waarbij de akkoordverklaring van de betreffende kandidaat moet zijn gevoegd. De leden van het bestuur worden op een algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen.

Art 8. Elk bestuurslid kan oproepen tot een bestuursvergadering. Elke bestuursvergadering wordt uitgeschreven door de secretaris of zijn plaatsvervanger.

 

COMMISSIES
Art 9. Ten behoeve van de uitvoering van haar taken kan het bestuur een commissie instellen. In deze commissie neemt tenminste één bestuurslid zitting.

 

GELDMIDDELEN
Art 10. Na goedkeuring door de algemene vergadering wordt het bestuur gedechargeerd.

Art 11. Als bewijs van lidmaatschap kan een lid inloggen op de website van de Vereniging.

 

SLOTBEPALINGEN
Art 12. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt vereist:
a) een voorstel ingediend door het bestuur of een gemotiveerd wijzigingsvoorstel van tenminste een derde gedeelte van de leden;
b) een besluit van de algemene vergadering op de agenda waarvan het voorstel als onder a. genoemd moet voorkomen.

Art 13. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Art 14 In het geval dat een Poseidon retour wordt ontvangen omdat de VOL niet beschikt over het correcte postadres, zal de Poseidon alleen nog digitaal worden aangeboden.

Reacties zijn gesloten.