Statuten

STATUTEN
aangepast tijdens de Algemene Ledenvergaderingen 2014:

 

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

- Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

- Schriftelijk: met een e-mail of per brief, of met een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

 

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam: Vereniging van oud-leerlingen van de "De Ruyterschool".

 

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Vlissingen.

 

Artikel 4.

Doel.

 1. De Vereniging heeft ten doel het vriendschappelijk contact tussen de oud-leerlingen te handhaven en te bevorderen en de band met de schoolgemeenschappen van diverse maritieme en daaraan gelieerde opleidingsinstituten in stand te houden. Tevens zal zij trachten de belangen van de scholen en van de leerlingen te verdedigen en te bevorderen, in de meest ruime zin.
 2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 3. het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;
  b. het uitgeven van een verenigingsorgaan.
 4. De vereniging zal zich niet op godsdienstig of politiek terrein bewegen.

 

Artikel 5.

Leden. Ere-leden. Donateurs. Aspirant-leden. Partner-leden

 1. Leden van de Vereniging kunnen zijn:
  a. oud-leerlingen van de maritieme en/of daaraan gelieerde opleidingsinstituten te Vlissingen;
  b. personeel en oud-personeel van het maritiem en/of daaraan gelieerd onderwijs te Vlissingen;
 2. Men wordt lid door opgave van naam, adres en e-mailadres bij de secretaris of door inschrijving op de website en betaling van de geldende contributie.
 3. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgelegd.
 4. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering als zodanig worden benoemd. Zij worden vrijgesteld van contributie.
 5. De vereniging kent naast leden ook partner-leden. Partner-leden zijn levenspartners van een lid van de Vereniging, die na het overlijden van het betreffende lid het recht hebben de activiteiten van de Vereniging te blijven bezoeken. De geldelijke bijdrage voor deze partner-leden is gelijk aan de lidmaatschapscontributie van de Vereniging. Een partner-lid heeft dezelfde rechten als een lid, waarbij echter het stemrecht is uitgesloten.
 6. De Vereniging kent daarnaast ook donateurs. Een wijziging van de minimum donatie wordt tijdens de Algemene Vergadering vastgesteld. Donateurs kunnen geen rechten ontlenen aan hun donateurschap. Deelname aan activiteiten door donateurs moet te allen tijde goedgekeurd worden door het bestuur.
 7. Aspirant-leden zijn zij, die student zijn aan het Vlissingse maritieme en/of daaraan gelieerd onderwijs. Zij worden vrijgesteld van contributie.
 8. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden, donateurs, partner-leden en aspirant-leden zijn opgenomen.
 9. Met toestemming van het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen een introducé [niet zijnde leden, partners, (oud) personeel en (oud) leerlingen van de maritieme of daaraan gelieerde opleidingsinstituten te Vlissingen], dan wel een aspirant-lid meedoen aan activiteiten. De bijdrage aan de kosten van de activiteit, zullen voor een introducé tenminste de kostprijs van de activiteit bedragen en voor een aspirant-lid een door het Bestuur vast te stellen bijdrage.

 

Artikel 6.

Einde van het lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
  a. door het overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
  Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7.

Bestuur. Vertegenwoordiging.

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf (5) personen, waarbij het totale aantal bestuursleden een oneven aantal zal bedragen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming van leden van het Bestuur geschiedt uit de leden van de Vereniging.
 2. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie ten minste de voorzitter.

 

Artikel 8.

Einde Bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.

 1. De Bestuursleden worden in hun specifieke functie gekozen voor de tijd van vijf (5) jaar door de Algemene Vergadering.
 2. Elk lid van het Bestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Elk lid van het Bestuur treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bestuursleden die in een tussentijdse vacature worden benoemd, nemen op het rooster de plaats van hun voorganger in.
 4. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
 5. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een lid van het Bestuur dat uit de leden benoemd is;
 6. door bedanken.

 

Artikel 9.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming. Dagelijks Bestuur.

 1. De voorzitter wordt rechtstreeks in functie gekozen. Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een lid van het Bestuur kan meer dan één functie bekleden.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 4. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle leden van het Bestuur.
 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

 

Artikel 10.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

 1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het Bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
 7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
 8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Artikel 11.

Algemene Vergaderingen.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
 2. Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
 5. voorziening in eventuele vacatures;
 6. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 7. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 8. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de daarin gemelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het Bestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 12.

Toegang en stemrecht.

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 8 en geschorste leden van het Bestuur.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
 3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het lid van het Bestuur dat geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem.

Aspirant-leden en partner-leden hebben geen stemrecht.

 1. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk vertegenwoordigen.
 2. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

 

Artikel 13.

Voorzitterschap. Notulen.

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere leden van het Bestuur door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 14.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering. Quorum

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Rechtsgeldig zijn alleen die besluiten, die genomen zijn in een vergadering waarin het totale aantal aanwezige leden tenminste het dubbele bedraagt van het aantal bestuursleden.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteking. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging.
 9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Artikel 15.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 en/of het verenigingsblad Poseidon. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen.

Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor de verenigingsdoelen Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

 

Artikel 16.

Inkomsten van de Vereniging.

 1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:
 2. contributies;
 3. donaties;
 4. incidentele schenkingen;
 5. andere baten.
 6. de contributies en donaties worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 17.

Statutenwijziging.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 leden 8 en 9 kan in de statuten van de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen elektronisch verstrekken aan de leden, of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, waarin middels elektronische stemmen kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen op de wijze als is bepaald in artikel 12 lid 5.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Bestuur bevoegd.

 

Artikel 18.

Ontbinding.

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het Bestuur. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
 3. Het batig saldo na vereffening komt toe aan de stichting: "Prins Hendrik Stichting", gevestigd te Egmond. Ingeval bedoelde stichting niet meer bestaat, kan bij het besluit tot ontbinding ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 19.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

 

Artikel 20.

Huishoudelijk reglement.

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden van de Vereniging alsmede op voorstel van het Bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

 

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Reacties zijn gesloten.